Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Medicina
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Durada: 6 anys
Crèdits ECTS: 360
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Medicina per la Universitat de Lleida
Centre docent:  Facultat de Medicina
                       C/ Montserrat Roig nº 2
                       25008 Lleida
                       T (+34) 973 70 24 00
                       http://www.medicina.udl.cat                    

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
· Matèries de formació bàsica (FB) 62
· Matèries obligatòries (B) 268
· Matèries optatives (O) 24
· Treball fi de grau (F) 6
Total 360

Pla d'estudis curs 2019-20

 1r curs (60 crèdits)
 Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100501
  Estructura i Funció Cel·lular guia docent
FB 12
100502
  Bases Moleculars de la Vida guia docent
FB 6
100510
  Bioestadística guia docent
FB 6
100511
  Recursos Informàtics i Documentació guia docent
FB 6
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100500
  Anatomia Microscòpica guia docent
FB 8
100506
  Aparell Locomotor guia docent
B 10
100503
  Genòmica Humana guia docent
FB 6
100505
  Metabolisme-Endocrinologia guia docent
B 6
2n curs (60 crèdits)
Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100509
  Neurobiologia guia docent
B 8
100507
  Aparell Cardiorespiratori guia docent
B 9
100508
  Aparells Digestiu i Genitourinari guia docent
B 9
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100513
  Comunicació i Medicina Comunitària guia docent
FB 6
100525
  Examen Clínic guia docent
B 6
100531
  Bases Microbiològiques de la Infecció guia docent
B 6
100504
  Sistema Immunitari guia docent
B 6
Anual
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100526
  Pràctiques Assistencials I guia docent
B 6
3r curs (60 crèdits)
Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100533 Introducció a la Cirurgia, Medicina Preoperatòria i Estudi per la Imatge (AQUESTA ASSIGNATURA S'HA DIVIDIT A PARTIR DEL CURS 2019-20 EN100571 + 100572                                                                 guia docent B 9
100571  Introducció a la Cirurgia, Medicina Preoperatòria                   guia docent B  5
100572  Estudi per la Imatge                                                                guia docent B 4
100530
  Anatomia Patològica i Fisiopatologia guia docent
B 6
100532
  Farmacologia General guia docent
B 6
100557
  Medicina Legal guia docent
FB 3
100558
  Bioètica guia docent
FB 3
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100517
  Malalties Cardiològiques i Nefrològiques guia docent
B 9
100568
  ORL guia docent
B  3,5
100567
  Malalties de l'Aparell Respiratori guia docent
B 3,5
100515
  Psicologia guia docent
FB 6
Anual
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100527
  Pràctiques Assistencials II guia docent
B 9
4t curs (60 crèdits)
Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100565
  Malalties de l'Aparell Digestiu guia docent
B 7
100566
  Malalties Endocrinològiques guia docent
B  5
100523
  Malalties de la Sang i Oncològiques guia docent
B 12
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100519
 Malalties neurològiques, psiquiàtriques i de la visió (AQUESTA ASSIGNATURA S'HA DIVIDIT A PARTIR DEL CURS 2019-20 EN TRES ASSIGNATURES 100573, 100574 , 100575)  guia docent
B 15
100573 Malalties neurològiques                                                            guia docent  B 6
100574 Psiquiatria                                                                                guia docent B 5,5
100575 Oftalmologia                                                                             guia docent B 3,5
100514
 Medicina Preventiva i Epidemiologia guia docent
B 6
 
  Optativa 1  
 O 6
Anual
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100528
Pràctiques Assistencials III guia docent
B 9
5è curs (60 crèdits)
Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100520
  Malalties Cutànies, Autoimmunitàries i de l'Aparell Locomotor guia docent
B 10
100521
  Malalties Infeccioses guia docent
B 11
 
  Optativa 2  
O 6
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100560   Ginecologia i Obstreticia                                                        guia docent B 6
100561
 Pediatria  guia docent
B 6
100524
 Toxicologia i Malalt Crític guia docent
B 6
 
  Optativa 3  
O 6
Anual
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100529
  Pràctiques Assistencials IV guia docent
B 9
6è curs (60 crèdits)
Primer semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100544 
  Clínica Mèdica guia docent 
 B 18
100547 
  Medicina de Família guia docent
 B 6
100548 
  Clínica Psiquiàtrica guia docent
B 6
Segon semestre
Codi   Assignatura Tipus ECTS
100545
  Clínica Quirúrgica guia docent 
 B 12
100546 
  Clínica Pediàtrica guia docent 
B 6
100559
  Clínica Ginecològica i Obstètrica guia docent 
 B 6
100549 
  Treball de Fi de Grau guia docent 
F 6

 

Optatives
Codi Assignatura Tipus ECTS
100550
  Habilitats Pràctiques per a l'Exercici de la Medicina guia docent
O 6
100576
  Neurociència guia docent
O 3
100537
  Anglès Científic guia docent
O 6
100538
  Medicina de Urgències guia docent
O 6
100541
  Antropologia i Ecologia Humana guia docent
O 6
100542
  Salut Mental guia docent
O 6
100551
  Cèl·lules mare guia docent
O 3
100552
  Humanitats i Medicina guia docent
O 3
100553
  Anàlisis Clíniques guia docent
O 3
100554
  Telemedicina guia docent
O 3
100555
  Psicobiologia guia docent
O 3
100556    Salut Pública Global                                                             guia docent O 6
100569
  Malalties Infeccioses Emergents i Reemergents guia docent
O 6
100570  Cirurgia Maxilofacial                                                               guia docent O 3

 Prerequisits

En tots els plans d'estudis hi ha una sèrie de prerequisits necessaris per poder cursar algunes matèries. Per al curs 2011/12 s'ha evitat d'aplicar‐los, però el curs acadèmic 2012/13 es faran efectius. Els alumnes que no compleixin aquests prerequisits no podran matricular‐se de les matèries especificades dels cursos superiors.

Prerequisits per al Grau en Medicina:

 • Per poder fer el rotatori s'han de tenir aprovats els mòduls I i II, i tenir un màxim de 18 ECTS no superats dels mòduls III i IV.
 • Per poder fer el treball de fi de grau s'han de tenir aprovades totes les matèries de la titulació.

Mòdul I. Morfologia, Estructura i Funció del Cos Humà: Anatomia Microscòpica, Estructura i Funció Cel∙lular, Bases Moleculars de la Vida, Genòmica Humana, Sistema Immunitari, Metabolisme‐Endocrinologia, Aparell Locomotor, Aparell Cardiorespiratori, i Aparell Digestiu i Genitourinari.

Mòdul II. Medicina Social, Habilitats de Comunicació i Iniciació a la Investigació: Bioestadística, Medicina Legal, Bioètica, Comunicació i Medicina Comunitària, i Medicina Preventiva i Epidemiològica.

Mòdul III. Formació Clínica: Malalties de l'Aparell Respiratori; ORL; Malalties Cardiològiques i Nefrològiques; Malalties de l'Aparell Digestiu; Malalties Endocrinològiques; Malalties Neurològiques, Psiquiàtriques i de la Visió; Malalties Cutànies, Autoimmunitàries i de l'Aparell Locomotor; Malalties Infeccioses; Ginecologia i Obstreticia; Pediatria; Malalties de la Sang i Oncològiques; Toxicologia i Malalt Crític; Examen Clínic, i Pràctiques Assistencials I, II, III i IV.

Mòdul IV. Procediments Diagnòstics i Terapèutics: Anatomia Patològica i Fisiopatologia; Bases Microbiològiques de la Infecció; Farmacologia General, i Introducció a la Cirurgia, Medicina Preoperatòria i Estudi per la Imatge.

Mòdul V. Matèries optatives.

Mòdul VI. Pràctiques tutorades (rotatori) i treball de fi de grau.

 

Avaluació

En la majoria de matèries, els sistemes d'avaluació són molt similars en tots els mòduls teoricopràctics. És una avaluació diversificada en la qual es tenen en compte els aspectes següents:

 • Proves escrites sobre continguts i conceptes teòrics (50%)
 • Avaluació contínua (50%):
  • Avaluació de les activitats relacionades amb les pràctiques o amb la resolució de problemes (20%).
  • Avaluació de la capacitat d'integració de conceptes i la seua aplicació de manera transversal (30%).

En les pràctiques assitencials es tindrà en compte:

 • Avaluació de les competències per ACOE.
 • Avaluació contínua (dossier de l'alumne).

L'avaluació contínua de cada rotació quedarà reflectida en els documents següents:

 • Full en el qual s'estableixen els objectius i el seu seguiment.
 • Full amb una llista de control sobre les competències que han d'adquirir els estudiants.
 • Full perquè el tutor o tutora avaluï l'estudiant.
 • Full perquè l'estudiant avaluï el professorat i la rotació.