Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Medicina
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Durada: 6 anys
Crèdits ECTS: 360
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Medicina per la Universitat de Lleida
Centre docent:  Facultat de Medicina
                       C/ Montserrat Roig nº 2 
                       25008 Lleida
                       T (+34) 973 70 24 00
                       http://www.medicina.udl.cat         

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
· Matèries de formació bàsica (FB) 62
· Matèries obligatòries (B) 268
· Matèries optatives (O) 24
· Treball fi de grau (F) 6
Total 360

 

 VEURE PREREQUISITS DE LES ASSIGNATURES

     

CURS 2020-21

 1r curs (60 crèdits)


 Primer semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100501   Estructura i Funció Cel·lular guia docent FB 12
100502   Bases Moleculars de la Vida guia docent FB 6
100510   Bioestadística guia docent FB 6
100511   Recursos Informàtics i Documentació guia docent FB 6

Segon semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100500   Anatomia Microscòpica guia docent FB 8
100506   Aparell Locomotor guia docent B 10
100503   Genòmica Humana guia docent FB 6
100505   Metabolisme-Endocrinologia guia docent B 6

2n curs (60 crèdits)


Primer semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100509   Neurobiologia guia docent B 8
100507   Aparell Cardiorespiratori guia docent B 9
100508   Aparells Digestiu i Genitourinari guia docent B 9

Segon semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100513   Comunicació i Medicina Comunitària guia docent FB 6
100525   Examen Clínic guia docent B 6
100531   Bases Microbiològiques de la Infecció guia docent B 6
100504   Sistema Immune guia docent B 6

Assignatura Anual

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100526   Pràctiques Assistencials I guia docent B 6

Assignatures optatives 2n curs

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100551   Cèl·lules mare guia docent O 3
100553   Anàlisis Clíniques guia docent O 3
100555   Psicobiologia guia docent O 3

3r curs (60 crèdits)


Primer semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100571   Introducció a la Cirurgia, Medicina Preoperatòria guia docent B 5
100572   Estudi per la Imatge guia docent B 4
100530   Anatomia Patològica i Fisiopatologia guia docent B 6
100532   Farmacologia General guia docent B 6
100557   Medicina Legal guia docent FB 3
100558   Bioètica guia docent FB 3

Segon semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100517   Malalties Cardiològiques i Nefrològiques guia docent B 9
100568   ORL guia docent B  3,5
100567   Malalties de l'Aparell Respiratori guia docent B 3,5
100515   Psicologia guia docent FB 6

Assignatura Anual

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100527   Pràctiques Assistencials II guia docent B 9

Assignatures optatives 3r curs

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100580   Medicina de precisió: Fonaments guia docent O 3
100552   Humanitats i Medicina guia docent O 3
100554   Telemedicina guia docent O 3

4t curs (60 crèdits)


Primer semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100565   Malalties de l'Aparell Digestiu guia docent B 7
100566   Malalties Endocrinològiques guia docent B  5
100523   Malalties de la Sang i Oncològiques guia docent B 12

Segon semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100573   Malalties Neurològiques guia docent B 6
100574   Psiquiatria guia docent B 5,5
100575   Oftalmologia guia docent B 3,5
100514  Medicina Preventiva i Epidemiologia guia docent B 6

Assignatura Anual

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100528 Pràctiques Assistencials III guia docent B 9

Assignatures optatives 4t Curs

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100550   Habilitats Pràctiques per a l'Exercici de la Medicina guia docent O 6
100562   Salut Mental guia docent O 3
100536    Models Estadístics en Invesgitació Mèdica                      guia docent O 6
100537   Anglès Científic guia docent O 6
100538   Medicina de Urgències guia docent O 6
100556   Salut Pública Global guia docent O 6
100576   Neurociència guia docent O 3
100569   Malalties Infeccioses Emergents i Reemergents guia docent O 6
100579   Deontologia Mèdica guia docent O 3
100570   Cirurgia Maxilofacial guia docent O 3

5è curs (60 crèdits)


Primer semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100521   Malalties Infeccioses guia docent B 11
100577   Dermatologia guia docent B 4
100578   Malalties Autoinmunes i de l'Aparell Locomotor guia docent B 6

Segon semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100560   Ginecologia i Obstetricia guia docent B 6
100561  Pediatria  guia docent B 6
100524  Toxicologia i Malalt Crític guia docent B 6

Assignatura Anual

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100529   Pràctiques Assistencials IV guia docent B 9

Assignatures optatives 5è curs

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100569   Malalties Infeccioses Emergents i Reemergents guia docent O 6
100579   Deontologia Mèdica guia docent O 3
100570   Cirurgia Maxilofacial guia docent O 3

6è curs (60 crèdits)


Primer semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100544    Clínica Mèdica guia docent   B 18
100547    Medicina de Família guia docent  B 6
100548    Clínica Psiquiàtrica guia docent B 6

Segon semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100545   Clínica Quirúrgica guia docent   B 12
100546    Clínica Pediàtrica guia docent  B 6
100559   Clínica Ginecològica i Obstètrica guia docent   B 6
100549    Treball de Fi de Grau guia docent B 6

Prerequisits

En tots els plans d'estudis hi ha una sèrie de prerequisits necessaris per poder cursar algunes matèries. Els alumnes que no compleixin aquests prerequisits no podran matricular‐se de les matèries especificades dels cursos superiors.

Prerequisits per al Grau en Medicina:

 • Per poder fer el rotatori s'han de tenir aprovats els mòduls I i II, i tenir un màxim de 18 ECTS no superats dels mòduls III i IV.
 • Per poder fer el treball de fi de grau s'han de tenir aprovades totes les matèries de la titulació.
 • En la matèria optativa els alumnes de 2n i 3r curs podran escollir optatives de 2n i 3r indistintament.
 • En la matèria optativa els alumnes de 4t i 5è curs podran escollir optatives de 4t i 5è indistintament.

Mòdul I. Morfologia, Estructura i Funció del Cos Humà: Anatomia Microscòpica, Estructura i Funció Cel∙lular, Bases Moleculars de la Vida, Genòmica Humana, Sistema Immunitari, Metabolisme‐Endocrinologia, Aparell Locomotor, Aparell Cardiorespiratori, i Aparell Digestiu i Genitourinari.

Mòdul II. Medicina Social, Habilitats de Comunicació i Iniciació a la Investigació: Bioestadística, Medicina Legal, Bioètica, Comunicació i Medicina Comunitària, i Medicina Preventiva i Epidemiològica.

Mòdul III. Formació Clínica: Malalties de l'Aparell Respiratori; ORL; Malalties Cardiològiques i Nefrològiques; Malalties de l'Aparell Digestiu; Malalties Endocrinològiques; Malalties Neurològiques, Psiquiàtriques i de la Visió; Malalties Cutànies, Autoimmunitàries i de l'Aparell Locomotor; Malalties Infeccioses; Ginecologia i Obstreticia; Pediatria; Malalties de la Sang i Oncològiques; Toxicologia i Malalt Crític; Examen Clínic, i Pràctiques Assistencials I, II, III i IV.

Mòdul IV. Procediments Diagnòstics i Terapèutics: Anatomia Patològica i Fisiopatologia; Bases Microbiològiques de la Infecció; Farmacologia General, i Introducció a la Cirurgia, Medicina Preoperatòria i Estudi per la Imatge.

Mòdul V. Matèries optatives.

Mòdul VI. Pràctiques tutorades (rotatori) i treball de fi de grau.

 

Avaluació

En la majoria de matèries, els sistemes d'avaluació són molt similars en tots els mòduls teoricopràctics. És una avaluació diversificada en la qual es tenen en compte els aspectes següents:

 • Proves escrites sobre continguts i conceptes teòrics (50%)
 • Avaluació contínua (50%):
  • Avaluació de les activitats relacionades amb les pràctiques o amb la resolució de problemes (20%).
  • Avaluació de la capacitat d'integració de conceptes i la seua aplicació de manera transversal (30%).

En les pràctiques assitencials es tindrà en compte:

 • Avaluació de les competències per ACOE.
 • Avaluació contínua (dossier de l'alumne).

L'avaluació contínua de cada rotació quedarà reflectida en els documents següents:

 • Full en el qual s'estableixen els objectius i el seu seguiment.
 • Full amb una llista de control sobre les competències que han d'adquirir els estudiants.
 • Full perquè el tutor o tutora avaluï l'estudiant.
 • Full perquè l'estudiant avaluï el professorat i la rotació.