Accés

PRIMER CURS

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del Consell Interuniversitari de Catalunya, mitjançant la qual es pretén garantir que l'accés a la universitat de l'estudiantat que prové del batxillerat i de les persones més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, així com garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació de places. L'accés està regulat pel RD 412/2014.

Amb relació a la fase general per a la nota d'admissió al grau, els paràmetres de ponderació veure enllaç taula de ponderacions

EVOLUCIÓ NOTES DE TALL

  1a assignació 4a assignació
2010 11,654 11,040
2011 11,650 11,316
2012 11,944 11,680
2013 12,000 11,730
2014 12,044 11,907
2015 12,242 12,101
2016 12,305 12,124
2017 12,311 12,122
2018 12,264 12,128
2019 12,293 12,180

 

CURSOS POSTERIORS

Criteris d'admissió a la Facultat de Medicina aprovats pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida del dia 30 de juny de 2015 Criteris admissió